උසස් පෙළ ගැන ඇමති මණ්ඩලය ගත් නව තීරණය මෙන්න

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවසන් වූ වහාම උසස් පෙළ පන්ති ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව…