රයිස් සහ කොත්තු මිල පහළට

ආපනශාලා ආහා‍ර වර්ගවල මිල පහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා ආපනශාලා සහ අවන්හල් හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.…