යුක්රේනයට ඩොලර් බිලියන 107ක යුද ආධාර

ඩොලර් බිලියන 107ක යුද ආධාර යුක්රේනයට ලබාදීමට නේටෝ සංවිධානයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. නේටෝ සංවිධානයට අයත්…