ලයිට් කැපූ මිහින්තලේ ලක්ෂ 35 ක හිඟ විදුලි බිල ගෙවන්නට ස.ජ.බ එකඟවෙයි

මිලියන 3.5 ක හිඟ විදුලි බිල නොගෙවීම නිසා මිහින්තලා පුද බිමේ විදුලිය අද (03) දහවල් විසන්ධි…