ජාවරම්කරුවන්ට හසු නොවී රට යන විදිහ කියන්න පොළොන්නරුවට ජංගම සේවාවක්

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය විසින් දීප ව්‍යාප්තව පවත්වනු ලබන ජංගම සේවා වැඩසටහන් මාලාව එළඹෙන මාර්තු…