ලංකාවේ පාසල්වලට ඇවිත් ‘Microsoft’ කරන්න හදන දේ

අනාගතයේ දී පාසල් පද්ධතියෙන් පිටවන දරුවන් නව ආර්ථික ප්‍රවණතාවන්ට අනුගත විය හැකි අයුරින් සූදානම් කරවීම අධ්‍යාපනයේ…