බටහිර මෙක්සිකෝ නගරාධිපතිනිය වෙඩි තැබීමකින් ජීවිතක්ෂයට

මෙක්සිකෝවේ පළමු වතාවට කාන්තාවක් ජනාධිපති ධුරයට පත්වීමේ උණුසුම මැකී යෑමටත් පෙර නාඳුනන පිරිසක් විසින් බටහිර මෙක්සිකෝවේ…