මෙක්සිකෝවේ ජනාධිපති ධූරය ප්‍රථම වතාවට කාන්තාවකට

Claudia Sheinbaum මහත්මිය මෙක්සිකෝවේ ප්‍රථම කාන්තා ජනාධිපතිනිය ලෙස තේරී පත්වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා. 61…