කොළඹ සහ මීගමුවේ ‘ISIS කතාවේ’ හෙළිවූ තොරතුරු

ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රාන්තය තුළ ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් වෙත ගිය ශ්‍රී ලාංකික…