මාස 10 ක් තුළ තත්ත්වයෙන් බාල ඖෂධ 100 ක් හඳුනාගනී

2023 වසරේ ගෙවි ගිය මාස 10 තුළ සිදුකළ පරීක්ෂණවලින් ඖෂධ 100 ක් තත්ත්වයෙන් බාල ඒවා බව…