බාල බව හොයා ගන්නකොටත් ඇතැම් ඖෂධ රෝගීන්ට දීලා

හදිසි මිල දී ගැනීම් යටතේ ගෙන් වූ ඇතැම් ඖෂධ භාවිතයට සුදුසු ඒවා නොවන බව සොයා ගන්නා…

මාස 11 ට ඖෂධ 115 ෆේල්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ දත්ත වලට අනුව 2023 වසරේ මේ දක්වා ඖෂධ 115 ක් තත්ත්ව…

විදෙස් වෛද්‍ය උපාධි ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගැනීමට තීරණය කරයි

පිළිගත් ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාලවල පිරිනමන වෛද්‍ය උපාධි ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් වෛද්‍ය උපාධි ලෙස පිළි ගැනීමට රජය තීරණය…

හිඟ ඖෂධ 146 ක් ගෙන එයි.

ඉන්දියානු ණය ආධාර යටතේ මෙරට හිඟව පැවති ඖෂධ වර්ග 146ක් මේ වන විට ආනයනය කර ඇති…