ඖෂධීය කංසා වගාවට අවසර හිමිවෙයි

ඖෂධීය කංසා වගාව සඳහා නව පනත තුළින් අවසරය හිමිවූ බව දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි…