අපි හොරු අල්ලනවා කියන ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි හොරු අල්ලන්න නීති හදපු ආණ්ඩුවක්

දීර්ඝ කාලයක් දේශපාලනිකව සිතා තීන්දු තීරණ ගෙන බංකොලොත් වූ රට නැවත ගොඩනගා, රටේ දීර්ඝ කාලීන සංවර්ධනයක්…