මස් මිල පහළට – මස් සහ මාළු අද විකුණුම් මිල ගණන් මෙන්න

පෑලියගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අද මාළු මිල තොග මිල ඉහළට ගොස් ඇති ආකාරයක් දැකගැනීමට හැකිවුණා. මේ අද…