මැයි 1 ඉන්දීය තරු මාලිගාවත්තට- සංගීත ප්‍රසංගය නොමිලේ

ජනකාන්ත ඉන්දීය ගායක ගායිකාවන් රැසක් සමග ශ්‍රී ලාංකේය ගායන ශිල්පීන් සහභාගීවන දැවැන්තම සංගීත සංදර්ශනයක් මැයි 1…