මාතර දිස්ත්‍රිකයේ පිරිමි 1900 කට එක බාර් එක ගානේ තියනවා

පසුගිය මාස 4දී පමණක් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් සුරා සැල් 44 ක් අළුතින් විවෘතවී ඇතිබව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී…