මාර්කට් යන්න කළින් අද එළවලු මිල ගණන් මෙතැනින් දැනගන්න

අද (13) දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලු තොග මිල මෙන්න කැරට් රු 120බෝංචි රු 60/80ගෝවා රු 50/80ලික්ස්…

අද එළවළු ගන්න යන්න කලින් – මිල ගණන් මෙතැනින් දැනගන්න

අද පෑලියගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළුවල තොග මිල සටහන් වුණේ මේ ආකාරයට, කැරට් රු 150බෝංචි රු 200ගෝවා…