ජාත්‍යන්තර වානිජ මණ්ඩලයේ සභාපතිනිය ලංකාවට පැමිණේ

ජාත්‍යන්තර වානිජ මණ්ඩලයේ සභාපති මාරියා ෆර්නැන්ඩා ගාර්සා ( Maria Fernanda Garza ) මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාවේ 05…