සුපිරි ක්‍රීඩකයන් හතරක් මග හැර ඔස්ට්‍රෙලියාව නව ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත්තුව එළිදක්වයි

ඔස්ට්‍රෙලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය 2024-25 වර්ෂවලට අදාලව ජාතික කොන්ත්‍රාත්තු පිරිනැමීමට නියමිත පිරිමි ක්‍රීඩකයින්ගේ ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කර…