වංචනික ලෙස වත්කම් උපයමින් විදේශ රටවල තැන්පත් කරන නැවත අයකර ගැනීමට කඩිනමින් පියවර ගැනේ

වංචනික ලෙස වත්තකම් උපයමින් විදේශ රටවල තැන්පත් කරන ලද පුද්ගලයින්ගේ මුදල් නැවත අය කර ගැනීම සඳහා…