සංචාරක වීසාවලින් ඇවිත් ව්‍යාපාර කරන අයට වැට බැඳෙයි

සංචාරක වීසා මත මෙරටට පැමිණ ව්‍යාපාර කටයුතුවල නිරත වන සංචාරකයින් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව කම්කරු…

සින්නක්කර ඉඩම් හිමිකම ජනතාවට ලබාදීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආර්ථිකය ආයෝජනයක් . අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර

ප්‍රධාන නිෂ්පාදන සාධකයක් වන ඉඩම් අනිසි ලෙස රජය යටතේ තබාගැනීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවටද පටහැනි ක්‍රියාවක් බවත්, 2024…

වැටුප් වැඩි කරන්න තීරණය කළේ මාස කීපයකට කලින්, මේ විරෝධතා දේශපාලන වාසියට.

රජය විසින් රාජ්‍ය අංශයේ සහ පුද්ගලික අංශයේ වැටුප් ඉදිරි අයවැයෙන් වැඩි කිරීමට සූදානම් බවට දැණුවත් වීමෙන්…