හරීන් සහ මනූෂ නැවත එජාපයට

එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් හරින් ප්‍රනාන්දු සහ මනුෂ නානායක්කාර ඇමතිවරුන්ට පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කිරීමට අද…

කම්කරුවාගේ යහපතට කම්කරු නීතිය වෙනස් කරනවා

දැනට පවතින කම්කරු නීතියේ පවතින ගැටලු ප්‍රශ්න හදුනාගෙන, ඩිජිටල් වැඩ ලෝකයට ගැලපෙන ආකාරයේ කම්කරු නීති පද්ධතියක්…