විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින්ට වාහන ආනයන බලපත්‍ර 900ක්! මාර්තුවේ සිට ජපානයේ සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා.

විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින් නීත්‍යානුකූල ක්‍රමයට මෙරටට එවූ මුදල් ප්‍රමාණය මත ඉලෙට්‍රික් වාහන ආනයනය කිරීම සදහා බලපත්‍ර…