මල්වතුහිරිපිටියේ දී භික්ෂුවකට වෙඩි තැබූ සැකකරු හසුවේ

බෞද්ධ භික්ෂුවකට මල්වතුහිරිපිටිය ප්‍රදේශයේ දී වෙඩිතැබීම සිදුකළ බවට සැකකරන පුද්ගලයාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ,මොනරාගල හම්බේගමුව ප්‍රදේශයේ…