මාලිමාව බලය ගත්තොත් වන දේ ගැන අනුර ම කියයි

අද වන විට ජනතාවගේ සියලු අයිතීන් නැති වී ඇති බවත්, රටේ ජනතාවට වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයට වඩා…