පාස්කු දින ප්‍රහාරය එල්ල කළේ කවුද කියලා මම දන්නවා

අධිකරණයකින් විමසන්නේ නම් පාස්කු දින ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සියලුදෙනා පිළිබඳ තොරතුරු හෙළි කිරීමට සූදානම් බව හිටපු ජනාධිපති…