ඔබ තරග කළ යුත්තේ මිතුරා සමග නොව ඔබ සමගමයි

වෛද්‍ය සමන් වීරසිංහ පදනමෙන් පිරිනමන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය- 2023 මහින්ද විද්‍යාලයීය ඕල්කට් ශාලාවේ දී පසුගිය (27) පැවැත්විණි.…