වෙලාව පැමිණි විට ‘මහින්ද’ රටට දැනුම් දීමට නියමිත තීරණය

වෙලාව ආපුවාම තීරණය රටට දැනුම් දෙන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ…

හැන්ද මහින්දට – කාට බෙදයිද

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා පොදුජන පෙරමුණෙන් අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කරන්නේ ද, එසේ ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ඒ කවුරුන්ද යන්න…