මහේල – සංගා ක්‍රිකට් තරගය 26 ඇරඹේ

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ’88’ කණ්ඩායම තුන්වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ‘මහේල – සංගා’ අභියෝගතා කුසලාන ක්‍රිකට් තරගය…