මඩුවන්වල නින්දගමෙන් අක්කර 87 ක් සමාගමකට ලබාදෙයි

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පනාමුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මඩුවන්වල නින්දගම වත්තේ පිහිටි ඉඩමක් වනවගවක්…