ලූලා ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවට.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක් සඳහා පැමිණෙන ලෙස කළ ඉල්ලීම බ්‍රසීල ජනාධිපති ලූලා ද සිල්වා පිළිගෙන ඇතිබව බ්‍රසීලයේ…