පුද්ගලයෙකුගේ පෙණහල්ලේ දතක්

බලංගොඩ මූලික රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයේ සිදු කළ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක දී, මිය ගිය තැනැත්තෙකුගේ පෙණහල්ලේ තිබී…