නෙළුම් කුළුනේ නම වෙනස් වෙයි

අපේක්ෂිත ආයෝජනයන් නොමැතිව අසාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් බවට පත්වෙමින් තිබෙනා කොළඹ නෙළුම් කුළුණ යම් වෙනස්කම් සහිතව ඉදිරිපත් කිරිමට…