පාසල් සිසුවියක් ළාබාලතම බිලියනපතියන් අතරේ

2024 ලෝකයේ බිලියනපතියන්ගේ ලැයිස්තුව ‘ෆෝබ්ස්’ ව්‍යාපාරික සඟරාව විසින් එළිදක්වා තිබෙනවා. එම ලැයිස්තුවේ, ළාබාලතම බිලියනපතියන් අතරේ සිටින…