ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අඩු වූ හැටි

ගෑස් මිල ගණන් අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම…