එකඟතා කඩවෙයි – ලිට්‍රෝ කලින් ම ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ලෑස්තියි

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම එළඹෙන 2025 වසර දක්වා කල් දැමිය යුතු බව තීරණය වී තිබුණත්,…

ලිට්‍රෝ මිලට ගැනීමට තරග කරන ආයතන 14

ලිට්‍රෝ ආයතනය මිලට ගැනීම සඳහා ආයෝජකයින් 14 දෙනෙකු අභිලාෂ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ලාෆ් ලංකා සමාගම ද…