විපක්ෂයේ හතක් බාර් ලයිසන් අරන්

තවත් හත් දෙනකු ආණ්ඩුවෙන් මත්පැන් අලෙවිසල් බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇතැයි වාර්තා වනවා. එම පිරිස විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්…

මත් පැන් මිල අඩුවීමේ කතාව ගැන නිවේදනයක්

මත්පැන් මිල අඩු කිරීම සඳහා සුරාබද්ද අඩු කිරීමට කටයුතු කරන බවට පැතිර යන මාධ්‍ය වාර්තා සම්බන්ධයෙන්…