මත්පැන් මිල අඩු කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

මත් පැන් මිල අඩු කරනා ලෙස මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම් ඉල්ලීමක් කර තිබුනද ඒ සම්බන්ධව රජය කිසිදු…