දිවයින පුරා සුරාසැල් හෙටත් විවෘතයි

මහ සිකුරාදා දිනය යෙදී ඇති හෙට රජයේ නිවාඩු දිනයක් වුවත් දිවයින පුරා සියලු සුරාසැල් විවෘත කර…