දේශපාලන බලපෑම් මත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්කිරීම වළක්වන්න නව නීති ගේනවා

රාජ්‍ය අංශයේ සෑම අංශයකම වැටුප් විෂමතා විසඳීමට කටයුතු කරන බවත් එසේම රාජ්‍ය ආයතන සඳහා දේශපාලන පත්වීම්…