නීති උපදෙස් නොමිලේ ලැබෙන ජාතික නීති සතිය අදින් ඇරඹේ.

ජාතික නීති සතිය අද (25) දින ආරම්භ වී එළඹෙන ඔක්තෝබර් මස 01 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වන…