අද ප්‍රදේශ රැසකට තද වැසි

අද (08) දිනයේ දී ලංකාවට බලපාන ලබන කාලගුණ වාර්තාව කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත. එය…