හෙට දිනයේ පාසල් නිවාඩු දෙන ප්‍රදේශ මෙන්න

වර්තමානයේ පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය මත විශේෂ නිවාඩුවක් ලෙස සලකා හෙට (04) දිනයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පාසල්…