දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට එරෙහි පෙත්සම විභාගයට දින නියම වේ

යෝජිත දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කටයුතුවලදී සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාර අරමුදලෙන් ලබාගත්…