ලාෆ්ස් සහ ලිට්‍රෝ මිල සමාන වෙන ලකුණු

ලාෆ්ස් සහ ලිට්‍රෝ ගෑස්වල මිල ගණන් සමාන වන පරිදි මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දීමට පියවර ගන්නා බව…