ලතින් අමරිකාවේ නායයාමකින් 6ක් ජීවිතක්ෂයට – පස් තට්ටු මත යටවූ 30ක් අතුරුදන්

ලතින් අමෙරිකාවේ එක්වදෝරයේ අගුවා සැන්ටා නමැති කඳුකර ප්‍රදේශයේ නායයෑමකින් පුද්ගලයින් 6කු ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇති බව විදෙස්…