රාජ්‍ය සේවක වැටුප් විෂමතා ගැන අවසන් තීන්දුව මෙන්න

පවතින රජයට රාජ්‍ය අංශයේ පවතින වැටුප් විෂමතා විසඳීමට අවශ්‍ය වුවත් 2024 වසරේ අයවැය ලේඛනය මඟින් ඒ…