ශ්‍රී ලංකවේ බිම් ප්‍රමානයෙන් පහෙන් එකක් නාය යාමේ අවධානමේ.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් කරන ලද අධ්‍යයනයකට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත බිම් ප්‍රමාණයෙන් පහෙන්…

නාය යාම් අවධානම නිසා කොස්ලන්දේ පවුල් 244 ක් ඉවත් කරයි.

පවතින ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමග නායයාමේ අවදානමක් මතුවී ඇති බැවින් කොස්ලන්ද මීරියබැද්ද පැරණි නායගිය ස්ථානය දෙපස සහ…

Landslide on Eighteen bends

Police sources say that the Mahianganaya Kandy road (18 bend Road) has been closed due to…