මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ ගමගෙ චීවර පූජාවක.

කපු නූල් උපයෝගී කර ගනිමින් මහනුවර නියංගොඩ පේෂකර්ම මධ්‍යස්ථානය මගින් සකස් කරන ලද සිවුරු, මල්වතු පාර්ශවයේ…