පීඩාවට පත්ව සිටිනා ජනතාව තවත් පීඩාවට පත්කරනා වර්ජන නතර කරන්න – ලාල් කාන්ත ඉල්ලයි.

ජනතාව තව තවත් පීඩාවට පත් කිරීමේ වැඩ වර්ජන මේ මොහොතේ සුදුසු නැති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ…